Privacyverklaring

Privacy Verklaring
Bij Arjan Vos Business Solutions hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van onze diensten. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze online privacyverklaring, en u kunt ons hierover altijd vragen stellen.
Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is om de door u aangevraagde diensten te kunnen uitvoeren.
Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze beschikbare diensten zult u ook gewone persoonsgegevens met ons delen welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Op grondslag ‘Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’ kunnen wij, afhankelijk van de dienst die u gebruikt, de volgende persoonlijke gegevens aanvragen:

• NAW gegevens
• Geslacht
• Geboortedatum
• Burgerservicenummer
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Kopie identiteitsbewijs
• Gegevens van eventuele partner en kinderen
• Belastinggegevens

Binnen de diensten die wij aanbieden worden de gegevens gebruikt voor de volgende doelen:

• Het verwerken van uw zakelijke administratie
• Het verwerken van uw privé administratie
• Het doen van uw aangifte inkomstenbelasting
• Het doen van uw aangifte omzetbelasting
• Het geven van advies m.b.t. optimalisatie van het functioneren van uw bedrijf
• Het aanmaken van uw online boekhoudingaccount
• Het inplannen van een afspraak
• Het versturen van een nieuwsbrief
• Het verbeteren van onze dienstverlening
• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Met een verwerkersovereenkomst tussen ons en de derde partij wordt uitgesloten dat de derde partij de persoonsgegevens voor eigen doelen mag verwerken. Wanneer de gegevensverwerking door een derde wordt uitgevoerd is de verantwoordelijkheid voor de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan ons. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen de volgende derden (gedeeltelijk) toegang hebben tot uw persoonsgegevens:

• Unit4 (boekhoudpakket)
• Basecone (boekhoudpakket)
• Exact (boekhoudpakket)
• Yuki (boekhoudpakket)
• WeFact (facturatiepakket)
• Bizzep (facturatiepakket)
• ESVE groep (salarisadministratie)
• Microsoft (email, opslag documenten)
• VoiceTronics (telefoonsysteem)
• Mailchimp (versturen van nieuwsbrieven)
• Whatsapp (communicatie met u als klant)

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Bij het ontwerpen van diensten wordt ervoor gezorgd dat persoonsgegevens goed worden beschermd en niet meer gegevens worden verzameld dan noodzakelijk voor het doel van de overeenkomst. Technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat alléén persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor een specifiek te bereiken doel, en om de optimale bescherming van deze gegevens garanderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
AVBS maakt met betrekking tot uw persoonsgegevens geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Ook heeft u recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van digitale persoonsgegevens welke door u zijn aangeleverd en/of die u heeft verstrekt door het gebruik van onze dienst. U behoudt het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te kunnen trekken. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze privacy verklaring. Deze kunt u ook benaderen wanneer u een klacht heeft met betrekking tot de privacy van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Open chat